De Jeltema-Bijma stichting heeft ten doel:

a. “het in het algemeen belang bevorderen van culturele dan wel cultuurhistorische activiteiten in en rond de woning genaamd ‘Zelfs vindt de mus…’, welke woning is aangemerkt als rijksmonument (nummer 18738) en de tuin (nummer 5397672) als gemeentelijk monument”.

b. “het (op termijn) in het algemeen belang laten voortbestaan van het monument met al zijn aanhorigheden als een cultuur-historisch monument, door het voeren van het beheer en het verzorgen van het onderhoud, het verwerven van de eigendom van het monument op termijn daaronder begrepen.” Citaten uit de stichtingsakte, art. 2 lid 1a.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

1. het (onder voorwaarden) verlenen van toegang voor bezichtiging tot de daarvoor in aanmerking komende delen van het monument aan belangstellenden;

2. het vergaren en verspreiden van kennis van de historie van het monument;

3. het organiseren voor belangstellenden van huisconcerten, literaire avonden, historische lezingen en andere culturele activiteiten in en rond het monument;

4. het beheren, onderhouden en bewoonbaar houden van het tot het monument behorende woonhuis en tuin en het beheren, onderhouden en exploiteren van de overige tot het monument behorende erven en gebouwen, waarbij het doen bewonen van (een gedeelte van) het woonhuis van groot belang is;

5. het (op termijn) verwerven van de eigendom en het beheren van de in het monument aanwezige inboedel en het verwerven van inboedel welke tot inrichting van het monument kan dienen;

6. het exploiteren van de vermogensbestanddelen die aan de stichting toebehoren;

7. het al dan niet tegen betaling tijdelijk beschikbaar stellen van zich daartoe lenende vertrekken en ruimten in het monument, uitsluitend voor representatieve doeleinden;

Citaten uit de stichtingsakte, art. 2 lid 1a.