Jeltema-Bijma Stichting
Bestuur

“Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie (3) en een bij voorkeur oneven aantal bestuurders.” (Citaat uit de stichtingsakte, artikel 3, lid 1)

De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vijf jaar, volgens rooster. Bestuursleden worden benoemd door het bestuur en zijn herbenoembaar.“De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.”(Citaat uit de stichtingsakte, artikel 3 lid 5)

Samenstelling bestuur:

  • J. Jeltema, voorzitter
  • R. Bijma, secretaris;
  • P.J. Wierenga, penningmeester;
  • E.A. van Es
  • J.G. Knot;
  • A.H.B.O. Nijholt;
  • J.G. Abbes;